Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กองเทคโนโลยีการศึกษา

บุคลากร

 
 

 
นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6636
3487
0-2439-4368
 
 
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและวิชาการ
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3418
0-2437-6636 ต่อ 3418
 

 

นางสาวอนงค์ จันใด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2439-4368
3495
0-2439-4368
 

 

นายชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3421
0-2437-6631-5 ต่อ 3421
 

 
นางสาวอารีวรรณ ประดิฐวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
02-437-6631
3420
0-2437-6636
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

              มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการเรียนการสอน จัดระบบและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้าน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ และบริการด้านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การประเมินติดตามผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ บัญชีและพัสดุ การบริหารงานบุคคล การดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อการเรียนการสอน สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนและหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดห้องประชุมทางไกลบนระบบเครือข่ายติดตามการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน กำหนดมาตรฐานกรอบแนวทางพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน สนับสนุนทุนการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดระบบการติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยกำหนดเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการเป็นรายปี เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และคู่มือการใช้ สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย (e-learning) เป็นศูนย์วิทยบริการและบริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง สื่อการเรียนรู้ ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการผลิตและใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง