Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากร

 
นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นางศรีนิล สุขสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางจิรภิญญา สันนิภางกูร
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา
- ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ
- ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ
นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวสนธยา พูนไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 
นางสาวอติโมท อุ่นจิตติ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอนงค์ จันใด
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา