Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากร

 
 

 

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา


 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-2107
3416
0-2437-6631-5 ต่อ 3417
 
 
นางศรีนิล สุขสังข์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3417 , 3486
0-2436-7631-5 ต่อ 3438
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2439-0444
3422
0-2439-0444
 
 
นางจิรภิญญา สันนิภางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3478 , 3479
0-2437-6631-5 ต่อ 3479
 

 
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน
นางอธิภัทร สายนาค

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
02-437-2047
3419
02-437-2047
 
 
นางสาวถวิล จันทร์สว่าง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3464 , 3477
0-2437-4299
 
 
นางดวงจิต พีระพลชัยกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศ
และต่างประเทศ
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3427 , 3465
0-2437-2696
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กำหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาการส่งเสริมการจัดการศึกษา และความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการย่อย ดังนี้

        1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
        2. กลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา
        3. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ
        4. กลุ่มงานหลักสูตร
        5. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ
        6. กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา