Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานเลขานุการ

บุคลากร

 
 
 
นายชัยวัฒน์ ชูชนะ
เลขานุการสำนักการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3408
0-2439-6613
 
 
นางนภิศรา ทองอุปการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3414
0-2861-1636
 
 
นางพรทิพย์ หล่ออัชฌาสัย
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3415
0-2861-1636
 
 
นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสถานศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-9195
3434-5
0-437-0287
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนักการศึกษา งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ ลูกจ้าง งานนิติกรรมสัญญา งานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสำนักงานกิจกรรมพิเศษและงานที่มิได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งส่วนราชการย่อย ดังนี้

1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

4. กลุ่มงานบริการสถานศึกษา