Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานเลขานุการ

บุคลากร

 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
เลขานุการสำนักการศึกษา
นางนภิศรา ทองอุปการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานโยธา
นางสาวสิริกร เนติขจร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ