Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานเลขานุการ

บุคลากร

 
 
 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
เลขานุการสำนักการศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3408
0-2439-6613
 
 
นางนภิศรา ทองอุปการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3414
0-2861-1636
 
 
นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3415
0-2861-1636
 
 
นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสถานศึกษา
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-9195
3434-5
0-437-0287
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและธุรการทั่วไปของสำนักการศึกษา        
2. การดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ                                    
3. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างสำนักการศึกษา 
4. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร     
5. การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา       
6. การดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์        
7. การประชาสัมพันธ์                                      
8. การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                 
9. การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสำนักการศึกษา      
10. การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษ         
11. การบริหารงานก่อสร้างอาคารเรียน          
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการย่อย ดังนี้

1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

4. กลุ่มงานบริการสถานศึกษา

5. กลุ่มงานนิติกร