Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มต่างๆ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/06/2021 แบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
31/05/2021 แบบฟอร์มจัดชั้นเรียน 2564 ดาวน์โหลด
23/03/2021 แบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/02/2021 แบบฟอร์มบัญชีแนบคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างโรงเรียน รอบ เม.ย. 64 ดาวน์โหลด
02/02/2021 แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างโรงเรียน รอบ เม.ย.64 ดาวน์โหลด
18/01/2021 ข้อมูลการนำเสนอการตรวจราชการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
07/08/2020 แบบฟอร์มการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
04/08/2020 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
14/07/2020 แบบฟอร์มจัดชั้นเรียน(เฉพาะครู) ปี 2563 ดาวน์โหลด
01/07/2020 แบบฟอร์มบัญชีแนบคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างโรงเรียน รอบ ต.ต.63 ดาวน์โหลด
01/07/2020 แบบฟอร์มตารางแนบเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างโรงเรียน รอบ ต.ต.63 ดาวน์โหลด
01/07/2020 แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างโรงเรียน รอบ ต.ต.63 ดาวน์โหลด
18/03/2020 แบบฟอร์ม Power Point การตรวจราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) ดาวน์โหลด
07/02/2020 ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 100 คน ดาวน์โหลด
28/01/2020 แบบฟอร์ม power point ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2563 (สำหรับส่วนราชการใน สนศ.) ดาวน์โหลด
25/11/2019 แบบจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเขต) ดาวน์โหลด
19/08/2019 PPT การตรวจราชการของสำนักการศึกษา รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
21/03/2019 แบบฟอร์มร่างPPการตรวจราชการ รอบที่1 ดาวน์โหลด
15/03/2019 แบบฟอร์มการจัดชั้นเรียน2562(ไฟล์Excel) ดาวน์โหลด
16/11/2018 ฟอร์ม excel ข้อมูลเด็กไร้สัญชาติและเด็กไร้สถานะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2