Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มต่างๆ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2019 แบบจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเขต) ดาวน์โหลด
19/08/2019 PPT การตรวจราชการของสำนักการศึกษา รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
21/03/2019 แบบฟอร์มร่างPPการตรวจราชการ รอบที่1 ดาวน์โหลด
15/03/2019 แบบฟอร์มการจัดชั้นเรียน2562(ไฟล์Excel) ดาวน์โหลด
16/11/2018 ฟอร์ม excel ข้อมูลเด็กไร้สัญชาติและเด็กไร้สถานะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
08/08/2018 สำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563//ไฟล์ Excle ดาวน์โหลด
08/08/2018 สำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563//ไฟล์ PDF ดาวน์โหลด
03/08/2018 แบบฟอร์มข้อมูลทางการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
21/06/2018 แบบฟอร์มขยายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
07/06/2018 แบบคัดกรอง KUS-SI ดาวน์โหลด
07/06/2018 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ดาวน์โหลด
07/06/2018 ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างสมาธิและจิตภาวนาฯ ดาวน์โหลด
03/08/2017 แบบสำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
06/06/2017 แบบฟอร์ม SDGs สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
27/04/2017 แบบฟอร์มข้อมูลประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
23/03/2017 เอกสารเปรียบเทียบสเปคกล้องจุลทรรศน์ ดาวน์โหลด
16/01/2017 เอกสารอุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ดาวน์โหลด
27/12/2016 แบบฟอร์ม แผนการผลิตสื่อ และแผนการใช้งบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
27/12/2016 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
13/03/2019 แบบฟอร์มจัดชั้นเรียน2562 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1