Main Menu
BANGKOK PORTAL


กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

บุคลากร

 

 
นางดวงจิต  พีระพลชัยกุล
ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

 
นางสาวรุ่งนภา  วิจิตรานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

 
นายปิยะ  ศรีวรรณยศ
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการสถานศึกษา

นางเสาวนีย์  ปิ่นชุมพลแสง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน