Main Menu
BANGKOK PORTAL


หน่วยศึกษานิเทศก์

บุคลากร

 

 
นางบุบผาศิริ  ไชยมงคล
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 
นางสาวชนะจิตต์  ธารสุวรรณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวนฤมล  กังวาลไกล
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบายและการบริหารการศึกษา

 
นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้

 
นางดวงแก้ว  วัลลภวิสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการวิจัยและประเมินผล

 
นางสาวยุพดี  จรุงกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางปิยะธิดา  เกษสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
นายสมพล  นาคโต    
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา