Main Menu
BANGKOK PORTAL


หน่วยศึกษานิเทศก์

บุคลากร

 
นางบุบผาศิริ  ไชยมงคล
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวชนะจิตต์  ธารสุวรรณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนฤมล  กังวาลไกล
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบายและการบริหารการศึกษา
นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้
นางดวงแก้ว  วัลลภวิสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการวิจัยและประเมินผล
นางสาวยุพดี  จรุงกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นางปิยะธิดา  เกษสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
นายสมพล  นาคโต    
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา