Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
16/04/2020 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอคำรับรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กท... ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟทางอากาศของอาคาร ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
16/04/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1