Main Menu
BANGKOK PORTAL


พระราชบัญญัติ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2528 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชาบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่1-6) ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
16/04/2020 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1