Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนราชการ / ประกาศ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 3
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 4
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 5
(ถ้ามี)
กองการเจ้าหน้าที่ click  click   click    
กองคลัง click click click click  
กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร click        
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน click        
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา click        
สำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษา click

Click

Click ClicK Click
หน่วยศึกษานิเทศก์ click        

เปลี่ยนแปลงแผน