Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ส่วนราชการ / ประกาศ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 3
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 4
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 5
(ถ้ามี)
ฉบับที่ 6
(ถ้ามี)
สำนักงานการเจ้าหน้าที่             
กองคลัง Click Click click      
สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร            
กองเทคโนโลยีการศึกษา Click          
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา            
สำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษา Click

Click

Click Click Click Click
หน่วยศึกษานิเทศก์            
กองสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียน