Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานเลขานุการ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
11/06/2018 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77 ดาวน์โหลด
11/06/2018 หน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
11/06/2018 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ดาวน์โหลด
11/06/2018 การพัฒนาระบบราชการ ดาวน์โหลด
11/06/2018 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดาวน์โหลด
11/06/2018 ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด
07/03/2018 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ของสำนักการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
17/01/2018 ทดสอบ งบศ ดาวน์โหลด
21/06/2017 กรอบอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากร ดาวน์โหลด
21/06/2017 คู่มือติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการ ดาวน์โหลด
27/06/2017 คู่มือติดต่อราชการสำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1