Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
17/09/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 17 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
17/09/2020 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่องข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
24/08/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 24 สิงหาคม 63) ดาวน์โหลด
19/08/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษา (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) ดาวน์โหลด
16/07/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 63) ดาวน์โหลด
18/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 18 มิถุนายน 63) ดาวน์โหลด
08/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
08/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 8 มิถุนายน 63)update ดาวน์โหลด
25/04/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักการศึกษา (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
17/02/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
30/08/2019 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ดาวน์โหลด
01/11/2018 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
29/08/2018 จำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
23/08/2018 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
01/06/2018 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ดาวน์โหลด
19/02/2018 แนวทางการควบคุมภายในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
13/01/2018 “ลุงอัศวิน” (ผู้ว่าฯ กทม.) มอบโอวาทแก่นักเรียน กทม. วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนข้าราชการครูสงั กดั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามเพศและตำแหน่ง รายโรงเรียน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2