Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
30/08/2019 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ดาวน์โหลด
01/11/2018 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
29/08/2018 จำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
23/08/2018 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
01/06/2018 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ดาวน์โหลด
19/02/2018 แนวทางการควบคุมภายในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
13/01/2018 “ลุงอัศวิน” (ผู้ว่าฯ กทม.) มอบโอวาทแก่นักเรียน กทม. วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนข้าราชการครูสงั กดั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามเพศและตำแหน่ง รายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียน ห้องงเรียน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับชั้น ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามเพศและตำแหน่ง รายโรงเรียน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1