Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
08/01/2021 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) ดาวน์โหลด
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
04/01/2021 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด
01/12/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลด
10/11/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษา (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด
28/10/2020 สถิตินักเรียน-ห้องเรียน-ครู 2563 (Excel) ดาวน์โหลด
28/10/2020 จำนวนห้องเรียน 2563 จำแนกรายสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
28/10/2020 จำนวนห้องเรียน 2563 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
28/10/2020 จำนวนนักเรียน 2563 จำแนกรายสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
28/10/2020 จำนวนนักเรียน 2563 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
17/09/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 17 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
17/09/2020 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่องข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
24/08/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 24 สิงหาคม 63) ดาวน์โหลด
16/07/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 63) ดาวน์โหลด
18/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 18 มิถุนายน 63) ดาวน์โหลด
08/06/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
08/06/2020 ข้อมูลด้านการศึกษา(ณ วันที่ 8 มิถุนายน 63)update ดาวน์โหลด
25/04/2020 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักการศึกษา (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
17/02/2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
30/08/2019 หนังสือรายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2