Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
12/06/2017 จำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามเพศและตำแหน่ง รายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียน ห้องงเรียน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับชั้น ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนข้าราชการครูสงั กดั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามเพศและตำแหน่ง รายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
12/06/2017 จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1