Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานการเจ้าหน้าที่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/08/2021 บัญชีสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
17/03/2021 ขอให้รายงานจำนวนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
08/12/2020 กรอบอัตรากำลังครูปี 2563ชุดที่2 ดาวน์โหลด
08/12/2020 กรอบอัตรากำลังครูปี 2563ชุดที่1 ดาวน์โหลด
17/11/2020 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
17/11/2020 แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป้นลูกจ้างประจำทีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงธนใต้ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงธนเหนือ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพใต้ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพกลาง ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ดาวน์โหลด
02/03/2020 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/03/2020 แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวซึ่งสมควรได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05/02/2020 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
05/02/2020 แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุมกรุงธนใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงธนเหนือ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพกลาง ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2