Main Menu
BANGKOK PORTAL


สำนักงานการเจ้าหน้าที่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
28/04/2020 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงธนใต้ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงธนเหนือ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพใต้ ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพกลาง ดาวน์โหลด
17/04/2020 กรอบครูฯ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ดาวน์โหลด
02/03/2020 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/03/2020 แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวซึ่งสมควรได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05/02/2020 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
05/02/2020 แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุมกรุงธนใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงธนเหนือ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพกลาง ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ดาวน์โหลด
22/05/2018 ข้อมูลจัดทำกองทุนบำเหน็จบำนาญ ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลครูสายผู้สอนรายวิชาเอก ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลลูกจ้างปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2