Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานการเจ้าหน้าที่

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/03/2020 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/03/2020 แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวซึ่งสมควรได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
05/02/2020 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
05/02/2020 แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง(ร.ร.)1เม.ย.63 ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุมกรุงธนใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงธนเหนือ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพใต้ ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพกลาง ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ดาวน์โหลด
03/09/2018 กรอบครูฯ ปี 2561 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ดาวน์โหลด
22/05/2018 ข้อมูลจัดทำกองทุนบำเหน็จบำนาญ ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลครูสายผู้สอนรายวิชาเอก ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลลูกจ้างปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลโรงเรียนปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
14/12/2016 ข้อมูลนักเรียนปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
14/12/2016 ผอ.และนศน. ดาวน์โหลด
19/06/2017 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1