Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สำนักงานการเจ้าหน้าที่

บุคลากร

 
  นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-5690
3436-7
0-2437-6631-5 ต่อ 3438
 
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3438
0-2436-7631-5 ต่อ 3438
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6274
34441-3
0-2437-6274
 
 
นางนิตยา สร้อยสยัมภู
หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและการจ้าง

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-6631-5
3439-40
0-2437-6631-5 ต่อ 3439
 
 
นางพร้อมเพรียง เพ็ญโชติรส
หัวหน้ากลุ่มงานวินัย

 
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
02-437-6631-5
3446-7
0-2437-6631-5 ต่อ 3439
 
 
นางปรีดา แสนดี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและประเมินสมรรถภาพ
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-4299
3449-50
0-24374299
 
 
นางสุวรรณา วรคุณพินิจ
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคล
โทรศัพท์
ภายใน
โทรสาร
0-2437-3677
3444-5
0-2437-3677
   
   
หน้าที่และการให้บริการ

        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูกรุงเทพมหา นครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การขอกลับเข้า    รับราชการ การเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือน การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร       การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การดำเนินการทางวินัย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและการเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู การประชุม อ.ก.ก.ข้าราชการครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

 
        1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ งานด้านการลาของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา  งานด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการ ศึกษา การดูแลสถานที่และยานพาหนะ การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง          การโอน ย้าย การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือน การช่วยราชการ การรักษาการ     ในตำแหน่ง การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร การเข้าระดมพล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        3. กลุ่มงานอัตรากำลังและการจ้าง มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูกรุงเทพมหา นคร การควบคุมทะเบียนอัตรากำลัง การขออนุมัติจัดสรรเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ การสำรวจและการจัดทำสถิติข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างในสถานศึกษา การขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง และปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูให้ได้รับตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        4. กลุ่มงานวินัย  มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูกรุงเทพมหา นครและลูกจ้างในสถานศึกษา การตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์และ      เรื่องร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและประเมินสมรรถภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ         และการตรวจสอบรับรองประวัติ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การขอพระราชทานเพลิงศพ การลาออกจากราชการ การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดทำงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดทำงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการศึกษา การดูแลฐานข้อมูล MIS และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        6. กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ               การวางแผนกำลังคน การสรรหา การส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ และกำหนดมาตรฐานกรอบแนวทาง           การประเมินผลงานวิชาการ การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.ก.ข้าราชการครู การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการ ศึกษา การดำเนินการสอบแข่งขัน การคัดเลือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง