Main Menu
BANGKOK PORTAL


กองคลัง

 
บุคลากร

 

 
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางธัญพร เดชพุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบใบสำคัญ

 
นางวรกมล นพคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
นางสาวอำไพ ทองหล่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ