Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กองคลัง

 
บุคลากร

 
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธัญพร เดชพุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสมควร ดุลยพินิจนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบใบสำคัญ
นางวรกมล นพคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและงบประมาณ

 
นางสาวอำไพ ทองหล่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ