Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              แก้ไขเมื่อ 16 เม.ย 61


 
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
   
    
     
   
   
นายชัยวัฒน์ ชูชนะ
สำนักงานเลขานุการ
นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
กองการเจ้าหน้าที่
-ว่าง-
กองคลัง
นางสาวอัปสร พกุลานนท์
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายไวพจน์ เครือเทศน์
กองพัฒนาข้าราชการครูกทม.