Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารสำนักการศึกษา

                                                                   
                                                                                                                                                                                                          ปรับปรุงเมื่อ 1 ตุลาคม 63
                                                                                                                                                                                                 ดาวโหลดรูปผู้บริหารสำนักการศึกษา


นายเกรียงไกร จงเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 
               
                นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
                รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 
                                    
                                     นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์
                                     รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวเต็มศิริ  เนตรทัศน์
สำนักงานเลขานุการ
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงาน
การเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
นางบุบผาศิริ ไชยมงคล
หน่วยศึกษานิเทศก์

นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
นางดวงจิต พีระพลชัยกุล
กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน