Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักการศึกษา

                                                                   
                                                                                                                                                                                                          ปรับปรุงเมื่อ 2 มีนาคม 63
                                                                                                                                                                                         ดาวโหลดรูปผู้บริหารสำนักการศึกษา


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 
               
                ประเสริฐ ฉวีอินทร์
                รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 
                                           
                                             นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์
                                              รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นางชมจิตร พงษ์เสมา
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ
- ว่าง -
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
นางบุบผาศิริ ไชยมงคล
หน่วยศึกษานิเทศก์

- ว่าง -
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
นางดวงจิต พีระพลชัยกุล
กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน