Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหาร

                                  เปลี่ยนแปลงล่าสุด 25/07/2017
 

 
นางชนัญยา จาดชนบท
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

 
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

 
นางปราณี สุคันธเสวี
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

 
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
  
    
     
   
   
นายชัยวัฒน์ ชูชนะ
สำนักงานเลขานุการ
นางเอชริยา กิติศรีวรพันธุ์
กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวพันทิพา สุขีกุล
กองคลัง
นางสาวอัปสร พกุลานนท์
หน่วยศึกษานิเทศก์

นายธนิต กิตติพัธโนทัย
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายไวพจน์ เครือเทศน์
กองพัฒนาข้าราชการครูกทม.