Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              ปรับปรุงเมื่อ 1 เม.ย. 62


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


ประเสริฐ ฉวีอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ
นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
- ว่าง -
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

- ว่าง -
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
-ว่าง-
กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน