Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              แก้ไขเมื่อ 4 ก.ค. 61


 
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
   
    
     
   
   
นายชัยวัฒน์ ชูชนะ
สำนักงานเลขานุการ
นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
กองการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
นางสาวอัปสร พกุลานนท์
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายไวพจน์ เครือเทศน์
กองพัฒนาข้าราชการครูกทม.