Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              ปรับปรุงเมื่อ 11 มิ.ย. 62


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


ประเสริฐ ฉวีอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ
นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
นางบุบผาศิริ ไชยมงคล
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

- ว่าง -
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
-ว่าง-
กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน