Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร

                                                                   
                                                                                                                                                                                              ปรับปรุงเมื่อ 1 ต.ค. 62


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

ประเสริฐ ฉวีอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 


- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ
- ว่าง -
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
กองคลัง
นางบุบผาศิริ ไชยมงคล
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
กองเทคโนโลยี
การศึกษา

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
นางดวงจิต พีระพลชัยกุล
กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน