Main Menu
BANGKOK PORTAL


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักการศึกษา


มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและธุรการทั่วไปของสำนักการศึกษา
(1.2) การดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ
(1.3) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างสานักการศึกษา
(1.4) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(1.5) การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
(1.6) การดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
(1.7) การประชาสัมพันธ์
(1.8) การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(1.9) การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสานักการศึกษา
(1.10) การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษ
(1.11) การบริหารงานก่อสร้างอาคารเรียน
(1.12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) การวางแผนกำลังคน การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือน
(2.2) การกำหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(2.3) การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
(2.4) การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ
(2.5) การจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติ
(2.6) การปรับปรุงข้อมูลบุคคลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2.7) การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(2.8) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2.9) การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานการนิเทศการศึกษา
(2.10) การดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(2.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา
(3.2) การบริหารงบประมาณ
(3.3) การตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ
(3.4) การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน พร้อมรายงานประจาวันทางการเงิน การบันทึกบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่กองคลัง และส่วนราชการอื่น ๆ
(3.5) การจัดทำทะเบียนคุมรายงานรายรับ - รายจ่ายทางการบัญชี ติดตามรวบรวมรายงานในด้านการเงินการคลังของสำนักการศึกษา
(3.6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(3.7) การดำเนินการสำรวจวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนต้องการ
(3.8) การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(3.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                           

4 สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) การดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา
(4.2) การกำหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายและแผนการศึกษา
(4.3) การดำเนินการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(4.4) การวิจัยทางการศึกษา
(4.5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ
(4.6) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(4.7) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(4.8) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา
(4.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. กองเทคโนโลยีการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) การกำหนดกรอบนโยบายทิศทางแผนเทคโนโลยีการศึกษา
(5.2) การศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษา
(5.3) การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(5.4) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
(5.5) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(5.6) การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ผลิตและเผยแพร่งานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(5.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6. สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(6.1) การศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(6.2) การพัฒนาสมรรถนะและเส้นทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกอบรม
(6.3) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรม การวางแผน การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
(6.4) การส่งเสริมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงานภายในและต่างประเทศ
(6.5) การส่งเสริมเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ
(6.6) การบริหารงานลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(6.7) การบริหารงานลูกเสือในฐานะสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครและบริหารงานยุวกาชาดในฐานะสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(6.8) การอบรม ประชุม สัมมนาการจัดกลุ่มกองลูกเสือ การจัดตั้งปรับหมู่ยุวกาชาด
(6.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7. กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(7.1) การจัดทำแผนและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7.2) การดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก
(7.3) การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขภาวะสุขภาพนักเรียน
(7.4) การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
(7.5) การดำเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน
(7.6) การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(7.7) การดำเนินการรับถ่ายโอนโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7.8) การวิเคราะห์และประมาณการจำนวนนักเรียน/ห้องเรียนล่วงหน้า
(7.9) การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา
(7.10) การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
(7.11) การจัดทำประกาศส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(7.12) การดำเนินการรับนักเรียนจากหน่วยงานภายนอก เด็กเรียนร่วม เด็กพิเศษและนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย
(7.13) การประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7.14) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรือประสบปัญหาด้านต่าง ๆ
(7.15) การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
(7.16) การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะและทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ
(7.17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

8. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(8.1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบกระบวนการนิเทศ
(8.2) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
(8.3) การจัดการเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
(8.4) การปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(8.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย