Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักการศึกษา


 
สำนักการศึกษามีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและธุรการทั่วไปของสำนักการศึกษา        
2. การดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ                                    
3. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างสำนักการศึกษา 
4. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร     
5. การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา       
6. การดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์        
7. การประชาสัมพันธ์                                      
8. การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                 
9. การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสำนักการศึกษา      
10. การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษ         
11. การบริหารงานก่อสร้างอาคารเรียน          
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่

1. การวางแผนกำลังคน การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การขอกลับเข้ารับราชการการเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือน  
2. การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร                        
3. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง                                        
4. การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ                                                                           
5. การจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติ                                                                                         
6. การปรับปรุงข้อมูลบุคคลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ
8. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานการนิเทศการศึกษา
10. การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3.กองคลัง

1. การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา                        
2. การบริหารงบประมาณ                                                                                                                          
3. การตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ  
4. การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน  พร้อมรายงานประจำวันทางการเงิน การบันทึกบัญชี ให้กับเจ้าหน้าที่กองคลัง และส่วนราชการอื่นๆ      
5. การจัดทำทะเบียนคุมรายงานรายรับ - รายจ่ายทางการบัญชี ติดตามรวบรวมรายงานในด้านการเงินการคลังของสำนักการศึกษา   
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
7.  การดำเนินการสำรวจวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนต้องการ   
8.  การให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
                                                    

 

4.หน่วยศึกษานิเทศก์

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบ กระบวนการนิเทศ                   
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร                           
3. การจัดการเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
4. การปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

5.สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

1. การศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร                                           
2.การพัฒนาสมรรถนะและเส้นทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกอบรม           
3. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรม การวางแผน การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม            
4. การส่งเสริมการ ฝึกอบรม ประชุม  สัมมนา การดูงานภายในและต่างประเทศ                                                   
5. การส่งเสริมเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ             
6. การบริหารงานลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง  ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. การบริหารงานลูกเสือในฐานะสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครและบริหารงานยุวกาชาด ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร
8. การอบรม ประชุม สัมมนาการจัดกลุ่มกองลูกเสือ การจัดตั้งปรับหมู่ยุวกาชาด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6.สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

1. การดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา     
2. การกำหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแผนการศึกษา  
3. การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
4. การวิจัยทางการศึกษา 
5. การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ    
6. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    
7. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.  การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7.กองเทคโนโลยีการศึกษา

1.  การกำหนดกรอบนโยบายทิศทางแผนเทคโนโลยีการศึกษา                                 
2.  การศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษา   
3.  การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษา                              
4.  การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน                        
5.  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
6.  การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ผลิตและเผยแพร่งานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

8.กองสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียน

1. การจัดทำแผนและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
2. การดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก                                 
3. การดำเนินการเกี่ยวกับงานสุขภาวะสุขภาพนักเรียน                                     
4. การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน                                                              
5. การดำเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน                                                                              
6. การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด                
7. การดำเนินการรับถ่ายโอนโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร                        
8. การวิเคราะห์และประมาณการจำนวนนักเรียน/ห้องเรียนล่วงหน้า   
9. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา
10. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
11. การจัดทำประกาศส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ
12. การดำเนินการรับนักเรียนจากหน่วยงานภายนอก เด็กเรียนร่วม เด็กพิเศษ และนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย
13. การประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรือประสบปัญหาด้านต่างๆ
15. การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
16. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะและทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย