Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
                                     

วิสัยทัศน์                           
“จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร ที่พร้อมด้วยคุณธรรม”
 
อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร                        
“รู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรที่พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง”
                                     
ยุทธศาสตร์
๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๒. พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร
๓. ยกระดับประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๕. พัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการสู่องค์การสมรรถนะสูง
 
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์แห่งมหานคร
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๔. ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๕. เสริมสร้าง และพัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการสู่องค์การสมรรถนะสูง