Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          “นักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต ในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21”
 
พันธกิจ
          1. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี
          2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
          3. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
          4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
          5. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          6. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
          7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นการบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี
          เป้าประสงค์
                   1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   2. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ตัวชี้วัด
                   1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม
                   2. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้/ใครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   3. ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   4. ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีตามเกณฑ์กำหนด
                   5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
          เป้าประสงค์
                   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   2. นักเรียนมีทักษะในการสร้างและใช้นวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          ตัวชี้วัด
                   1. ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทุกระดับชั้น)
                   2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนในวิชาที่จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปอย่างน้อย 2 วิชา
                   3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนรวมความสามารถทั้ง 3 ด้านจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ
                   4. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลงานนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ชิ้น
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
          เป้าประสงค์
                   1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามระดับชั้นและมาตรฐานที่กำหนด
                   2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
                   3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะทางวิชาชีพ
          ตัวชี้วัด
                   1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามระดับชั้นและมาตรฐานที่กำหนด
                   2. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหรือร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
                   3. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
                   4. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   5. ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีพอย่างน้อย 2 หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
                   6. ร้อยละของโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศตามที่โรงเรียนเปิดสอน
                   7. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี และกีฬาสู่การแข่งขัน
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
          เป้าประสงค์
                   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการพัฒนาเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด
                   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
          ตัวชี้วัด
                   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรุงเทพมหานครสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด
                   3. สำนักการศึกษามีแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   4. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
                   5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ยื่นคำขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผ่านการประเมิน
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา
          เป้าประสงค์
                   1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
                   2. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
          ตัวชี้วัด
                   1. โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
                   2. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
          เป้าประสงค์
                   1. โรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเพียงพอ
                   2. สำนักการศึกษาและโรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
          ตัวชี้วัด
                   1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนด
                   2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) เพื่อการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
                   3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                   4. ร้อยละของโรงเรียนที่มีข้อมูลและสารสนเทศครบถ้วนตามที่กำหนด
                   5. ร้อยละของข้อมูลและสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความครบถ้วน และถูกต้อง
          ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
          เป้าประสงค์
                   1. สำนักการศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต
                   2. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
                   3. สำนักการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
          ตัวชี้วัด
                   1. จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
                   2. ร้อยละบุคลากรของสำนักการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร/คน
                   3. จำนวนงานวิจัยที่ส่งเสริมพัฒนาองค์กรหรือการจัดการศึกษาได้รับทุนสนับสนุน และเผยแพร่
                   4. จำนวนข่าวในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เสริมภาพลักษณ์องค์กร
                   5. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง อาคาร สถานที่
                   6. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
                   7. โรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Culture)