Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

นโยบาย/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหามหานคร  

"มหานครแห่งการเรียนรู้"

 

ขยายการดูแลนักเรียน จากอิ่มท้องสมองดีสู่มีวินัย

 •   นักเรียนโรงเรียน กทม. อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย
 •   เรียนฟรีนักเรียนโรงเรียน กทม.
 •   รถรับส่งนักเรียน กทม. ฟรี ในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก 
 •   บริการหมวกกันน็อกสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.


เด็กกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน

 •   กวดวิชาโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดังให้นักเรียน ม. ๓ ม. ๖ ครบทุกโรงเรียน
 •   ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตสอนหลักสูตรต่อเนื่อง และร่วมมือกับ     มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ


ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน    

 •   ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โเยเปิดห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้ครบทุกโรงเรียน
 •   ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ UNESCO "กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖"


ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 •   ติดตั้ง WiFi ความเร็วสูง ๔ MB ๕,๐๐๐ จุด ฟรี

           เน้นโรงเรียน  ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆของ กทม.

 

 

วิสัยทัศน์ (ปี 2558)


 

สำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้นำในประชาคมอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)


  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘

    ● มหานครแห่งการเรียนรู้

   ● มหานครแห่งโอกาสของทุกคน

    ● การบริหารจัดการ

   

  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)

 • พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
 • เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
 • เพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 • เร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • เสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียน
 • ส่งเสริมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

           

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ดาวน์โหลดได้ที่
 
 
หรือ
www.bangkokeducation.in.th ที่ดาว์นโหลด > เอกสารเผยแพร่