Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
สำนักการศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
2.หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด 
3.หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด 
4.หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด
หนังสือแจ้งรับการสมัคร

 ใบสมัคร

รายละเอียดการฝึกอบรม