Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ขอแจ้งปฏิทินการฝึกอบรมของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการฝึกอบรมของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อให้ข้าราชการครูฯ ทราบและวางแผนการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาได้
รายละเอียดเพิ่มเติม -----> Download