Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักการศึกษาขอประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดเพิ่มเติม ----> Download
ทั้งนี้สามารถ download เอกสารแนบได้ ดังนี้
เอกสารแนบ ๒ ------ Download
เอกสารแนบ ๓ ------ Download
เอกสารแนบ ๔ ------ Download
เอกสารแนบ ๕ ------ Download