Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 – 5
                 ด้วยสำนักการศึกษา กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 – 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยกำหนดการรุ่นที่ 1 – 5 จำนวน 500 คน ดำเนินการฝึกอบรม
แบบไป – กลับ และแบบพักค้าง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
ณ สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิด มอบนโยบายด้านการศึกษา และบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อบรมแบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน 
                   รุ่นที่ 1 – 5 พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.       
                   ณ ห้องราชา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 – 5 ฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 7 วัน  ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
                    รุ่นที่ 1 – 2  ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 , วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
และวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
 
                    รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ เขตสวนหลวง หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม 
 
                    รุ่นที่ 5 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561, วันอังคารที่ 11 – วันพุธ  ที่ 12 ธันวาคม 2561
และวันจันทร์ที่ 17 – วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องทับทิม ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เขตราชเทวี หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต ดังนี้
                      รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 13 – วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ดังนี้
                      รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 20 – วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561
                      รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 – วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
                      รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

                       เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗ (๑) และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๒๖๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนด ให้เปลี่ยนแปลงรุ่นการฝึกอบรมได้
ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานสำคัญเร่งด่วนหรือมีความจำเป็น และต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
โดยมิต้องทำคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ และให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ

>> ดาวน์โหลด <<  คำสั่งการอบรม
>> ดาวน์โหลด <<  บัญชีรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 1 ปี 2562
>> ดาวน์โหลด <<  บัญชีรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 2 ปี 2562
>> ดาวน์โหลด <<  บัญชีรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 3 ปี 2562
>> ดาวน์โหลด <<  บัญชีรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 4 ปี 2562
>> ดาวน์โหลด <<  บัญชีรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 5 ปี 2562
>> ดาวน์โหลด <<  กำหนดการ พิธีเปิด 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่จัดอบรม ได้ที่ โทรศํพท์ 02 437 6631-5 ต่อ 3490 
**สำหรับท่านที่ไม่มีชื่อในการอบรมครั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะจัดอบรมให้ท่านในรุ่นถัดไป**