Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๘
สำนักการศึกษาขอแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
คำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม ---------> Download
กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม -------> Download
แผนที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ --------> Download