Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1 - 2
          ด้วยสำนักการศึกษา กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2558 และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จำนวน 113 คน กำหนดการฝึกอบรมแบบ
ไป – กลับ และพักค้าง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 29 วัน
โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 56 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน แต่ละรุ่นประกอบด้วย  2 กิจกรรม ดังนี้
           1. ภาควิชาการและการปฏิบัติงาน จำนวน 20 วัน ประกอบด้วย
               1.1 การฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 17 วันทำการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบ- ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
               1.2 การฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี
           2. การศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน จำนวน 9 วัน ดังนี้
               2.1 การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 วัน 5 คืน ดังนี้
                             รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
                             รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 
               2.2 การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบไป – กลับ 2 วันทำการ ดังนี้
                             รุ่นที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 3 – วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
                             รุ่นที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 
               2.3 การจัดทำรายงาน นำเสนอรายงาน แบบไป – กลับ จำนวน 1 วันทำการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

>> Download <<  คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 135/2561

>> Download <<  แนบท้ายบัญชีรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1

>> Download <<  แนบท้ายบัญชีรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2

>> Download <<  ร่างบันทึกเวียนสำนักงานเขต

>> Download <<  แบบตอบรับ รผอ (กรุณาส่งเอกสารกลับมาที่ กองพัฒนาข้าราชการครู กทม. ผ่านทางสำนักงานเขต)