Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

รับสมัครอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (เพิ่มเติม) ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มายังสำนักการศึกษาภายในวันที่ 10 พ.ค.2561 
หนังสือแจ้งการรับสมัคร

ใบสมัคร