Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2561
ตามที่สำนักการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับให้ทุนการทำวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ พร้อมนี้สำนักการศึกษาขอประกาศรายชื่อเรื่องวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

รายชื่อเรื่องวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

เรื่องวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกต้องส่งงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ให้สำนักการศึกษา จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีงานวิจัยเหมือนเล่มจริง จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โโยจะต้องระบุข้อความว่า "ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร" โดยจัดพิมพ์แยกหน้าต่างหาก ไม่ปะปนกับข้อความในกิตติกรรมประกาศ ประกาศเกียรติคุณ หรือประกาศคุณูปการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์