Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ขอเชิญรับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

                   ด้วยสำนักการศึกษา กำหนดพิธีมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล” แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 129 คน และเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 212 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน โดยเรียนเชิญนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
                   ในการนี้ กำหนดพิธีมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561  ระหว่างเวลา 11.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
จึงขอให้แจ้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ เข้ารับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “นคราภิบาล” และ “นคราพิทักษ์”
ตามรายชื่อและกำหนดการที่ได้แนบมาพร้อมนี้

>> Download <<  หนังสือถึงผู้อำนวยการเขต
>> Download <<  กำหนดการ
>> Download <<  แนบท้ายรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1
>> Download <<  แนบท้ายรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2
>> Download <<  แนบท้ายรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1

>> Download <<  แนบท้ายรายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2