Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

แจ้งคำสั่งให้ ขรก.ครูฯ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 7 - 8
ด่วนที่สุด

เรียน  ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักการศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 85/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานคร รุ่นที่ 7 – 8
มาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการครูฯ ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง

ทั้งนี้กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม  ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
และลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขต

ดาวน์โหลดคำสั่งฯ ที่แนบ