Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ขอชะลอการดำเนินโครงการฝึกอบรม
                   เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ สำนักการศึกษาจึงขอชะลอการดำเนินโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
                    1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 1                    
                    2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย และได้มีการกำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป >>ดาวน์โหลด<<