Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 1
สำนักการศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่  515/2563  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 มาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวปภิณชภัทร พุทธรัตน์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 09 6884 1590

>>> DOWNLOAD <<<  บันทึกข้อความ

>>> DOWNLOAD <<<  คำสั่ง + รายชื่อแนบท้ายคำสั่ง

>>> DOWNLOAD <<<  กำหนดการฝึกอบรม (เชี่ยวชาญ)

>>> DOWNLOAD <<<  กำหนดการฝึกอบรม (ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1)

>>> DOWNLOAD <<<  กำหนดการฝึกอบรม (ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2)

>>> DOWNLOAD <<<  กำหนดการฝึกอบรม (ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3)