Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
สำนักการศึกษา ขอส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศ ----> Download
หนังสือถึงผอ.เขต -------> Download