Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 – 3
สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่  353/2563  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 – 3 มาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการครูผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครู โทร. 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3432, 3490 หรือโทร. 08 6808 6222 นางสาววรลักษณ์  นาคสุทธิ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน
รายละเอียดตามที่แนบ  เอกสารแนบ