Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองเทคโนโลยีการศึกษา)
 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยกองเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000.-บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และให้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวโหลดเอกสาร