Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งท่ี 1
ด่วนที่สุด

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายร่างบันทึกเข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี 

บัญชีรายชื่อแนบท้าย