Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

คำสั่ง-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1875/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันอังคารที่ 13 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 มาเพื่อทราบ และให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง

*****DOWNLOAD*****    บันทึกข้อความ

*****DOWNLOAD*****    คำสั่ง

*****DOWNLOAD*****    บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง

*****DOWNL
OAD*****    กำหนดการฝึกอบรม