Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

อบรมก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ. รุ่น2/62
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2

คำสั่ง

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

กำหนดการดำเนินการ