Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนา โครงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานค
สำนักการศึกษาขอแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนา โครงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดฝึกอบรมแบบไป – กลับ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ – วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
คำสั่ง ----> Download