Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวทุนวิจัย/อบรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 – 8
                    ด้วยสำนักการศึกษา ได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 6 – 8 รวมจำนวน 255 คน การฝึกอบรมแบบไป – กลับ และแบบพักค้าง
ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562      ณ สถานที่ราชการหรือเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้
                   กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิด มอบนโยบายด้านการศึกษา และบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
อบรมแบบไป – กลับ พร้อมกันจำนวน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์
เขตราชเทวี
                   กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 6 – 8 ฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 7 วัน  ณ สถานที่เอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
                   รุ่นที่ 6 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
                   รุ่นที่ 7 – 8 ระหว่างวันพุธที่ 10 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562, วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และวันจันทร์ที่ 22 - วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ เขตสวนหลวง
หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
                   กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมแบบพักค้าง รุ่นละ 2 วัน 1 คืน
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต
                       รุ่นที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
                       รุ่นที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
                       รุ่นที่ 8 วันจันทร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
                   กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ดังนี้
                       รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
                       รุ่นที่ 7 วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
                       รุ่นที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

>> Download <<  คำสั่ง

>> Download <<  รายชื่อแนบท้ายคำสั่งรุ่นที่ 6

>> Download <<  รายชื่อแนบท้ายคำสั่งรุ่นที่ 7

>> Download <<  รายชื่อแนบท้ายคำสั่งรุ่นที่ 8

>> Download <<  กำหนดการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครู สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 - 437 - 3361 - 5 ต่อ 3432