Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวทุนวิจัย/อบรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 – 5

                   ด้วยสำนักการศึกษา ได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1 – 5 รุ่นละ 150 คน รวม 750 คน การฝึกอบรมเป็นแบบไป – กลับ
และแบบพักค้าง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่ราชการหรือเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

                   กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิด มอบนโยบายด้านการศึกษา และบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
อบรมแบบไป – กลับ พร้อมกันจำนวน 1 วัน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
ขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

                   กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 – 5 อบรมแบบไป – กลับ จำนวน 5 วัน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
                       รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3
โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด
                       รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ ชั้น 3
โรงแรมอัล มีรอซ เขตสวนหลวง
                       รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เขตราชเทวี

                   กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมแบบพักค้าง รุ่นละ 2 วัน 1 คืน
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต
                       รุ่นที่ 1 วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 2 วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 4 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 5 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

                        กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายและพัฒนาการทำงานเป็นทีม ฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดังนี้
                       รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 3 วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 4 วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
                       รุ่นที่ 5 วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

>> Download <<  คำสั่ง
>> Download <<  แนบท้ายรายชื่อ
>> Download <<  กำหนดการพิธีเปิด


หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณมาลิสา มีนา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. 081-820-9354